Έγκριση υλοποίησης ερευνητικού έργου της ECOVAR POWER OE στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

H ECOVAR POWER OE στο
πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς
πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ) για την υλοποίηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Πάρκων» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01485).
Η  ECOVAR POWER OE στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου συνεργάζεται με την εταιρεία
HABITATIO CFM AE και
τις ερευνητικές ομάδες του Πολυτεχνείου
Κρήτης
, του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης
.
Στόχος
του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων,
αποτελούμενο από ένα συμβατικό φωτοβολταϊκό στοιχείο που συνδέεται  σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, το οποίο
πρόκειται στα πλαίσια του έργου να κατασκευασθεί και να αξιολογηθεί ως προς την
απόδοσή του.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στο ποσό των 972.382,41€,
εκ των οποίων το ποσό των 885.262,41€
θα είναι δημόσια επιχορήγηση.