Έγκριση υλοποίησης ερευνητικού έργου της ECOVAR POWER OE στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

H ECOVAR POWER OE στο
πλαίσιο της δράσης
Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων
για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από εθνικούς πόρους για την υλοποίηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός, βελτιστοποίηση και κατασκευή ενεργειακά
αυτόνομης φωτοκαταλυτικής μονάδος για την επιτόπια απορρύπανση υδατικών
αποβλήτων»
(κωδικός έργου: ΔΕ3ΔΕ-0153).
Η  ECOVAR POWER OE στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου συνεργάζεται με την εταιρεία
ENDECO και
την ερευνητική ομάδα του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.
Στόχος
του έργου είναι η αξιοποίηση έρευνας που έχει υλοποιηθεί για την ανάπτυξη
νανοδομημένων φωτοκαταλυτών για την ενσωμάτωση τους σε φωτο-αντιδραστήρες
πιλοτικής κλίμακος που θα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια και θα αποτελέσουν
μέσα για τη βελτιστοποιημένη απορρύπανση υδατικών αποβλήτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στο ποσό των 227.275,00€,
εκ των οποίων το ποσό των 200.000,00€
θα είναι δημόσια επιχορήγηση.