Έγκριση υλοποίησης ερευνητικού έργου της ECOVAR POWER OE στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

H ECOVAR POWER OE στο
πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς
πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ) για την υλοποίηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόνησης Φ/Β
Διατάξεων»
(κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04659).
Η  ECOVAR POWER OE στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου συνεργάζεται με την εταιρεία
HABITATIO CFM AE και τις ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του Τμήματος Επιστήμης Υλικών και του Εργαστηρίου Ηλεκτρομηχανικής
Μετατροπής Ενέργειας του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στόχος
του έργου είναι ο σχεδιασμός εξειδικευμένων αισθητήρων οργανωμένοι σε  ένα έξυπνο
ασύρματο δίκτυο αισθητήρων
για την απομακρυσμένη
παρακολούθηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων
, καθώς και η πιλοτική εφαρμογή του σε υφιστάμενα ΦΒ πάρκα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στο ποσό των 998.280,00€,
εκ των οποίων το ποσό των 884.724,00€
αποτελεί δημόσια επιχορήγηση.